ALGEMENE PRAKTIJKVOORWAARDEN CLINICLAB

Artikel 1. Definities

1. Cliniclab: therapeut werkzaam voor Cliniclab, www.cliniclab.nl en geregistreerd in de Kamer van Koophandel onder nummer 82750084

2. De cliënt: de wederpartij van Cliniclab

Aanbod: therapie, incidentele adviezen, diagnoses, losse verrichtingen, levering van supplementen en/of medicamenten, dan wel andere incidentele diensten die door Cliniclab in opdracht van cliënt worden uitgevoerd

. Traject: een overeenkomst betreffende meerdere losse diensten/verrichtingen en/of een overeenkomst waaruit gedurende langere tijd losse diensten/verrichtingen voorkomen.

Artikel 2. Toepasselijkheid

1. Op alle overeenkomsten tussen Cliniclab enerzijds en de cliënt anderzijds zijn onder uitdrukkelijke uitsluiting van andere Algemene Voorwaarden uitsluitend deze Algemene Praktijkvoorwaarden Cliniclab van toepassing.

2. Acceptatie van een prijsafspraak c.q. het op andere wijze tot stand komen en/of voortzetten van een overeenkomst houdt in dat de cliënt de toepassing van de Algemene Praktijkvoorwaarden Cliniclab heeft aanvaard en afstand doet van de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de cliënt.

3. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien deze schriftelijk door Cliniclab zijn bevestigd of wegens bepaalde redenen niet van toepassing zijn. In dit geval blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

Artikel 3. Totstandkoming en wijziging overeenkomst

1. Een overeenkomst kan zowel een traject als losse diensten/verrichtingen betreffen.

2. Een overeenkomst tussen Cliniclab en de cliënt komt tot stand door een schriftelijke acceptatie van de prijsafspraak door de patiënt/cliënt of een mondelinge bevestiging van een individueel consult.

3. Indien een acceptatie van een prijsopgave voorbehouden en/of wijzigingen inhoudt, komt de overeenkomst pas tot stand nadat Cliniclab schriftelijk heeft ingestemd met deze voorbehouden en/of wijzigingen.

4. Wijzigingen van dan wel aanvullingen op de overeenkomst komen slechts tot stand nadat beide partijen deze schriftelijk of ingeval van een individueel consult mondeling hebben bevestigd.

Artikel 4. Duur overeenkomst en ontbinding

1. De behandelingsovereenkomst eindigt:

a. door overlijden van de cliënt;

b. met wederzijds goedvinden bijvoorbeeld zodra het behandeldoel is bereikt; in dat geval wordt de beëindiging vastgelegd in het dossier;

c. na opzegging van de behandelingsovereenkomst door de cliënt of Cliniclab, met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 5 en 6 van deze algemene voorwaarden;

d. door ontbinding door de rechter.

2. De cliënt kan de behandelingsovereenkomst te allen tijde eenzijdig opzeggen door berichtgeving daarover aan de zorgaanbieder

ARTIKEL 5 - Opzeggen, opschorting of weigeren specifieke behandeling door Cliniclab

1. Cliniclab kan de behandelingsovereenkomst uitsluitend opzeggen vanwege gewichtige redenen, schriftelijk, met inachtneming van een redelijke opzegtermijn, en mits is voldaan aan de volgende voorwaarden:

a. Cliniclab heeft naar redelijkheid geprobeerd om de gronden voor de opzegging met de cliënt te bespreken;

b. Cliniclab heeft de cliënt gewezen op de klachtenmogelijkheden.

2. Gewichtige redenen zijn aanwezig indien de relatie tussen zorgaanbieder en de cliënt onhoudbaar is geworden waardoor van Cliniclab in redelijkheid niet kan worden verlangd dat de behandelingsovereenkomst wordt voortgezet. Onder deze redenen wordt in ieder geval verstaan:

a. dat de cliënt zijn verplichtingen uit de behandelingsovereenkomst niet naleeft;

b. de cliënt weigert de medewerking te verlenen die redelijkerwijs nodig is voor een goede uitvoering van de behandelingsovereenkomst;

c. de cliënt, diens wettelijk vertegenwoordiger, belangenbehartiger of anderen bij de zorgvrager betrokkenen gedragingen vertoont/vertonen jegens medewerkers of andere cliënten van de zorgaanbieder, die voortzetting van de zorgverlening niet meer mogelijk maken;

d. de omvang of zwaarte van de zorgverlening door een gewijzigde (zorg)vraag zich zodanig ontwikkelt dat deze buiten de reikwijdte van de behandelingsovereenkomst gaat vallen en Cliniclab en de cliënt geen afspraken kunnen maken over een aanpassing van de behandelingsovereenkomst;

e. op het moment dat Cliniclab, als gevolg van een niet aan Cliniclab verwijtbare omstandigheid, geen vergoeding meer ontvangt van de cliënt voor de uitvoering van de overeengekomen zorgverlening.

3. Cliniclab zal bij opzegging naar zijn vermogen behulpzaam zijn bij het vinden van een alternatief voor de cliënt.

4. Cliniclab is gerechtigd gemotiveerd op inhoudelijke gronden het uitvoeren van een onderzoek of behandeling te weigeren.

5. Cliniclab is bij een betalingsachterstand gerechtigd om verdere behandeling op te schorten tenzij de medische noodzaak zich hiertegen verzet. Pas nadat er contact is geweest met de cliënt kan Cliniclab overgaan tot opschorting van de behandeling of het vragen van contante betaling.

ARTIKEL 6 - Annulering

1. Annulering van afspraken voor individuele personen voortvloeiend uit een overeenkomst dient uiterlijk 24 uur vóór het afgesproken tijdstip te geschieden. Vervanging door een andere persoon, geregeld door de cliënt wordt niet als annulering beschouwd.

2. Voor annulering van consulten gelden de volgende annuleringsvoorwaarden.

– Consulten geannuleerd binnen 24 uur / dan wel binnen 1 werkdag voor de afspraak worden volledig in rekening gebracht.

– Indien annulering niet of te laat geschiedt, is Cliniclab gerechtigd de betreffende dienst(en) in rekening te brengen onverkort het recht op betaling van alle in deze door hem/haar gemaakte kosten.

– Cliniclab is in redelijkheid gerechtigd een reeds geplande afspraak te wijzigen wat betreft tijdstip. Dan zal hij dit eveneens uiterlijk 48 uur vóór het afgesproken tijdstip dienen kenbaar te maken, waarbij voor de cliënt de meest gunstige reistijd zal worden aangehouden.

ARTIKEL 7 - Geheimhouding, dossierbeheer en inzagerecht.

1. Cliniclab zal alle informatie betreffende de cliënt die hij/zij verkrijgt bij de uitvoering van zijn/haar diensten vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden ter hand stellen, behoudens voor zover Cliniclab daartoe verplicht is of Cliniclab toestemming heeft verkregen

2. Cliniclab zal een geheimhoudingsplicht zoals beschreven in lid 1 opleggen aan zijn/haar medewerkers en eventuele bij de uitvoering van diensten ingeschakelde derden.

3. Cliniclab zal volgens van tevoren gemaakte afspraken kwantitatieve rapportages over trajecten op aanvraag van de cliënt verstrekken, met inachtneming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Cliniclab werkt aan de hand van een privacy statement. Dit statement zal voor de cliënt toegankelijk zijn. Gedurende de behandelingsovereenkomst houdt Cliniclab een cliëntendossier bij.

Artikel -8 TARIEVEN

De tarieven voor consulten zijn gebaseerd op de meest recente tarievenlijst en worden vermeld in de offerte voor de betreffende dienstverlening.

ARTIKEL 9 - Facturering en betaling

– Dienstverlening voor cliënten zal door Cliniclab volgens afspraak middels een declaratie in rekening worden gebracht.

– Facturering vindt plaats op basis van de tussen partijen overeengekomen tarieven en aantallen verrichtingen bij aanvang van de dienstverlening.

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient de particuliere cliënt voor de behandeling, zonder enig beroep op verrekening, aan Cliniclab te betalen.

– Indien sprake is van een traject kunnen partijen een betaling in termijnen overeenkomen.

– Bij overschrijding van de betalingstermijn is de cliënt, zonder dat ingebrekestelling is vereist, in verzuim. Cliniclab is gerechtigd zijn/haar verplichtingen tot het verrichten van diensten met ingang van de datum waarop de betalingstermijn is verstreken op te schorten. Cliniclab zal de cliënt tijdig op de hoogte stellen van vernoemde opschorting van zijn/haar dienstverlening. De cliënt is met ingang van voornoemde datum over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Voorts komen alle buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van de cliënt. Onder incassokosten vallen de kosten van advocaten, deurwaarders en incassobureaus, vastgesteld overeenkomstig de geldende c.q. gebruikelijke tarieven.

ARTIKEL 10 - Aansprakelijkheid

1. Bij de uitvoering van de dienstverlening van Cliniclab is sprake van een inspanningsverplichting. Cliniclab levert zorg en diensten met inachtneming van de geldende normen, richtlijnen en protocollen voor de Cliniclab zoals geldend binnen BATC. Cliniclab biedt de cliënt zorgverlening overeenkomstig de eisen van goed hulpverlenerschap en de algemeen geldende normen van professionaliteit, kwaliteit en verleent zorg naar de huidige stand van de wetenschap en de praktijk.

2. Cliniclab geeft op geen enkele wijze een geneeskundige garantie af noch is zij/hij op enige wijze aansprakelijk voor medische complicaties die zich ten tijde dan wel na uitvoering van haar dienstverlening bij de cliënt, voordoen welke niet te wijten zijn aan een zwaarwegende toerekenbare tekortkoming van Cliniclab. Cliniclab is op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgschade.

3. Cliniclab is niet aansprakelijk voor zover schade voortvloeit uit het feit dat de cliënt door Cliniclab mondelinge of schriftelijke adviezen niet naar behoren heeft opgevolgd.

4. De aansprakelijkheid van Cliniclab voor schade voortvloeiend uit de door hem/haar- eventueel met inschakeling van niet ondergeschikten- verrichte diensten is beperkt tot maximaal de kosten van een consult en geadviseerde supplementen c.q. medicijnen.

4. De aansprakelijkheid van Cliniclab voor schade voortvloeiend uit de door hem/haar- eventueel met inschakeling van niet ondergeschikten- verrichte diensten is beperkt tot maximaal de kosten van een consult en geadviseerde supplementen c.q. medicijnen.

5. In alle gevallen is iedere aansprakelijkheid van Cliniclab beperkt tot het bedrag dat in rekening is gebracht aan de cliënt.

6. De cliënt is verplicht alle maatregelen te treffen die nodig zijn ter beperking van de schade waarvoor hij/zij Cliniclab aansprakelijk wil stellen

7. Cliniclab is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de kwaliteit en samenstelling van de door hem/haar geadviseerde supplementen, medicijnen. De leverancier van deze supplementen, medicijnen, is hiervoor verantwoordelijk en aanspreekbaar. Cliniclab zal zover het in zijn/haar vermogen ligt meewerken aan de juiste afhandeling van een klacht over de geadviseerde supplementen, medicijnen.

ARTIKEL 11 - Behandeling klachten

1. Cliniclab beschikt over een op de wet gebaseerde en voldoende bekendgemaakte regeling voor de opvang en behandeling van klachten en behandelt een klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

2. Onderdeel van de klachtenregeling is de door de Wkkgz bedoelde klachtenfunctionaris. Deze zorgt o.a. voor opvang van de klacht, kan bemiddelen en kan een oplossing voor de klacht aandragen. Deze klachtenfunctionaris werkt onafhankelijk. Naam en contactgegevens van deze functionaris worden door Cliniclab op eerste verzoek aan de cliënt verstrekt.

ARTIKEL -12 Klachtenregeling

1. Een geschil ontstaat als de procedure zoals omschreven in artikel 11 niet goed is gevolgd of indien de procedure van artikel 11 wel is gevolgd maar niet heeft geleid tot het in voldoende mate wegnemen van de klacht of indien van de cliënt in redelijkheid niet mag worden verwacht de klacht eerst bij Cliniclab in te dienen.

2. De cliënt en Cliniclab kunnen een geschil voorleggen aan de Geschillencommissie Complementaire Behandelvormen. In de geschillenregeling wordt de termijn waarbinnen een geschil moet worden ingediend bepaald.

3. Geschillen kunnen ter beslechting ook altijd worden voorgelegd aan de rechter.